نحوه تبدیل شدن به یک تحلیلگر آموزش واجد شرایط IPA

IPA تحلیلگران آموزش را تعیین نمی کند (تحلیلگرانی که رسما به عنوان واجد شرایط برای تجزیه و تحلیل نامزدها شناخته می شوند) ، اگرچه کمیته های حمایت مالی IPA مسئولیت انتصاب تحلیلگران آموزش در گروه های مطالعاتی را دارند. با این حال ، ما تحلیلگران آموزش موقت را تعیین می کنیم. 

 

اینجا کلیک کنید راهنمایی برای سازمان های مؤسسات یا مؤسسات مربوط به الزامات IPA برای انتصاب تحلیلگران آموزش و تحلیلگران آموزش موقت. شامل اطلاعاتی در مورد واجد شرایط بودن، روش انتخاب، درخواست ها، ارزیابی مجدد، موسسات منطقه ای و گروه های مطالعه. این اطلاعات کد آیین دادرسی ما را در "شرایط لازم برای صلاحیت و ورود به عضویت IPA ".