قوانین
انجمن روانشناسی بین المللی

این قوانین به عنوان قوانین IPA عمل می کند، شرکتی که در انگلستان و ولز با شماره ثبت شده 34967651 با ضمانت محدود و شماره خیریه ثبت شده 1071752 ثبت شده است. (مصوب بر اساس اساسنامه)

برای دانلود سند کامل اینجا کلیک کنید (PDF) 

فهرست مطالب

قانون 1. وضعیت سازمانی، تاریخچه، ساختار IPA

قانون 2. اهداف IPA 

قانون 3. تعاریف و اصطلاحات  

قانون 4. مؤسسات و سایر سازمانها

قانون 5. اعضای IPA

قانون 6. حکومت

قانون 7. مدیریت: هیئت نمایندگان  

قانون 8. افسران سازمانی IPA   

قانون 9. انتخابات و برگزاری دفتر 

قانون 10. اصلاحات در این قوانین و انحلال یا ادغام 

قانون 11. عوارض، مالی، حسابرسی 

قانون 12. پیش بینی های کلی  

تغییر رکورد   انجمن ها