جغرافیای روانکاوی

روانکاوی در حال حاضر خود را در یک لحظه مهم می یابد که ظاهراً متناقض است: از یک طرف مجبور است به طور فزاینده ای با درمان های دارویی و با روش های روانشناختی متفاوت از خود متفاوت باشد ، از طرف دیگر ، در کشورهای بسیار دورتر از فرهنگ روانکاوی تاریخی. ما باید بفهمیم که آیا مفاهیم روانکاوی جهانی هستند و آیا روش درمانی آن در کشورهای مختلف جهان م worldwideثر است. این پروژه برای ارتقا research تحقیق و تفکر در مورد این موضوع پیچیده و جذاب کار می کند.

مصاحبه
خواندن مصاحبه با درک هوک و آشیس نندی.

فیلم های
اینها را کوتاه تماشا کنید آدرس دوربین ضبط شده در کنفرانس 2015 که در رم برگزار شد.

ذهن مهاجر
اعتبار تصویر: ویلیام کنتریج

همایش ها
درباره آینده و گذشته بخوانید همایش ها.