حقوق فرهنگ بین منطقه ای روانکاوی IPA

خلاصه شرایط

فرهنگ لغت روانکاوی دایره المعارف بین منطقه ای IPA تحت مجوز Creative Commons CC-BY-NC-ND، نسخه 4.0 مجوز دارد.

این یک مجوز جهانی حق چاپ عمومی است.

قوانین و مقررات:

این اثر ممکن است توسط هر کسی استفاده شود مشروط بر اینکه:

الف) همیشه به IPA نسبت داده می شود، از جمله عنوان کامل «فرهنگ دانشنامه بین منطقه ای روانکاوی IPA» و یک مرجع به URL از دایره المعارفی وب سایت فرهنگ لغت:www.ipa.world/فرهنگ_دانشنامه ;
ب) برای هیچ هدف تجاری استفاده نمی شود (به این معناست که برای دسترسی به آن هیچ هزینه ای دریافت نمی شود، و همچنین نباید پشت هیچ مانعی قرار گیرد که ممکن است فقط با پرداخت اشتراک یا هزینه سوراخ شود).
ج) فقط به صورت یک کپی کلمه به کلمه در دسترس است - نه به صورت مشتق شده، ویرایش شده یا ریمیکس.