هدایای کوچک 2023

در سال 2023، کمیته IPA در فرهنگ، هر ماه دوباره به شما هدیه کوچکی از حوزه‌های مختلف فرهنگ می‌دهد، چیزی که ممکن است شما را جذاب، سرگرم‌کننده یا لمس کند، چیزی برای کشف، کاوش، به خاطر سپردن، درنگ کردن یا لذت بردن از آن. شما همچنین می توانید ما را پیدا کنید هدایای کوچک 2021,  2021 سال فیلم های کوتاه  و 2022 ما هدایای موسیقی ).

با آرزوی بهترین ها از سوی کمیته IPA در فرهنگ 
کوردلیا اشمیت هلرو (رئیس)

فوریه: نقاشی اکشن جکسون پولاک

Watch the artist in his creative dialogue with his work emerging on the canvas.

March: Samuel Beckett, Poem

Photo: Johanna Velt,

Paris je voudrais que mon amour meure
qu'il pleuve sur le cimitière
et les ruelles où je vais
pleurant celle qui crut m'aimer

ich möchte daß meine Liebe stürbe
daß es regnet auf den Friedhof
und in die Gassen wo ich gehe
jene beweinend die mich zu lieben glaubte
(übersetzt aus dem Französichen von Elmar Tophoven)

I would like my love to die
and the rain to be falling on the graveyard
and on me walking the streets
mourning the first and last to love me
(translated from the French by the author)

quisiera que mi amor muriese
y que lloviera sobre el cementerio
y las callejas por las que camino
llorando a aquélla que creyó amarme
(traducida del francés por Jenaro Talens)