2015

 

جیمز اس. گروتشتین (1925-2015)
خوانده شده متن مراسم یادبود. 
دکتر آرتور مالین. 5 ژوئن 1925 - 26 اکتبر 2015

ویدا مابرینو دی پرگو روانکاوی اروگوئه انجمن


لوز ماریا پوراس روانکاوی اروگوئه انجمن


دانیل کوئینودوز  1934-2015 توسط استفانو بولونینی


استفانیا توریلازی مانفردی 20 ژوئن 1929 - 6 ژوئیه 2015 توسط استفانو بولونینی