پایگاه شواهد


مطالعه افسردگی بزرگسالان Tavistockیک مطالعه جدید بزرگ نشان داده است که روان درمانی روانکاوانه می تواند به افرادی که از افسردگی مزمن رنج می برند، کمک کند، جایی که سایر درمان ها مانند داروهای ضد افسردگی، مشاوره کوتاه مدت و درمان شناختی رفتاری شکست خورده اند.

موردی برای روانکاویموردی برای روانکاوی اثر دکتر جان ثور کورنلیوس. فیلم را ببینید.