سازمانهای وابسته (غیرآموزشی)


این دسته از وابستگی / شناسایی IPA به سازمانهای معتبری اعطا می شود كه من) كاركردهای مختلفی را در جامعه روانكاوی انجام می دهند ، XNUMX) در جامعه جهانی IPA شناخته شده و مورد احترام هستند و III) م institسسات آموزشی نیستند.

سازمانهای زیر توسط هیئت IPA به عنوان سازمانهای وابسته (غیرآموزشی) تأیید شده اند: