مجلات انجمن IPA

آپدبا 
بحث های آنلاین 

IDENTIDAD - ES

روی کودکان و نوجوانان تمرکز کنید 

APA - Revista de Psicoanálisis

آخرین انتشارات موجود جلد LXXVIII- N° 3-4: Lo infantil y psíquico. آرشیو آنلاین موجود است.
 

آپدبا: روانکاوی 

APA

جلد LXXVIII N°1. Suplemento Especial Con las Conferencias Principales del 52ª Congreso de API
 

انجمن روانکاوی پرو (SPP)

PARTE 1 Coronavirus: آیا واقعاً واقعی است؟ (به اسپانیایی)

FEPAL کالیبان 
کالیبان، مجله روانکاوی آمریکای لاتین
نسخه جدید: چگونه می توانیم با هم زندگی کنیم؟

APA - Revista de Psicoanálisis

Revista de Psicoanálisis LXXIX 1-2 2022. Entrevista Jacques Bedel por el Comité Editor de la Revista de Psicoanálisis.
 

اخبار SAPI 

مجله انجمن روانکاوی آفریقای جنوبی. اکتبر 2022 امید شکننده جامعه مدنی حکومت را پس می گیرد.

انجمن روانکاوی آرژانتین

APA

جلد LXXX- شماره 1-2- 2023. مقالات اصلی کنگره کارتاخنا 2023