خبرنامه های انجمن و کمیته IPA

خبرنامه FEPAL

انجمن و موسسه روانکاوی شمال غربی

انجمن روانکاوی ژاپن 

انجمن روانکاوی آرژانتین

COWAP خبرنامه