انتشارات


سری IPAما منتشر می کنیم پنج مجموعه چاپ همراه با Routledge Books. همه اعضای IPA 30٪ تخفیف دریافت می کنند. 

ارسال یک پیشنهاد

ما به دنبال پیشنهادات انتشار جدید از اعضا و نامزدها هستیم. روش ارسالی ما را بخوانید اینجا کلیک نمایید.

کتابهای اعضای IPAما خوشحالیم که کتابهای اعضای IPA را در وب سایت خود قرار می دهیم. دریابید که چگونه برای تنظیم این. 

خبرنامه
ما بایگانی گسترده ای از خبرنامه های خود داریم. آنها را بخوان اینجا کلیک نمایید.

رویدادهای کتاب

هر از چند گاهی رونمایی و رویدادهای آنلاین کتاب برگزار می کنیم. به ما بپیوند.