شرایط لازم برای صلاحیت و ورود به عضویت

لطفا روی لینک کلیک کنید آیین نامه آیین نامه IPA در مورد شرایط لازم برای صلاحیت و ورود به عضویت. توجه: مطالب مندرج در کد آیین نامه زیر الزامات ذکر شده در این مقاله را گسترش می دهد.

آ. لطفاً برای الزامات مربوط به آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل کودک و نوجوان ، اینجا کلیک کنید 

ب برای الزامات مربوط به انتصاب تحلیلگران آموزش و تحلیلگران آموزش موقت، لطفا اینجا کلیک کنید 

ج برای الزامات مربوط به اعضای مستقیم، لطفا اینجا کلیک کنید