مترجمان حرفه ای IRED


فرهنگ لغت دایره المعارف بین منطقه ای توسط مترجمان حرفه ای به فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی ترجمه شده است. 

آلمان:
الیزابت ورسپول

اسپانیایی:
جسیکا پوژول دوران

فرانسه:
کورین اوکانر و کارولین ویلیامسون