ماموریت IPA

انجمن بین المللی روانکاوی یک سازمان عضویت است و برای پیشبرد روانکاوی وجود دارد. این نهاد توسط فروید در سال 1910 تأسیس شد و مرجع اصلی اعتباربخشی و تنظیم کننده این حرفه در جهان است. ماموریت آن عبارت است از: مشخص کردن اصول آموزشی اساسی برای روانکاوان. توسعه و اعتبار بخشیدن به جوامع روانکاوانه؛ ایجاد استانداردهای اخلاقی برای اعضای خود؛ و برای تقویت نشاط تحقیق و انتقال روانکاوی. اهداف اصلی آن تقویت و تقویت حس تعلق اعضا به یک جامعه روانکاوی بین المللی و تضمین توسعه شدید روانکاوی بالینی و کثرت گرایی نظری است. IPA متعهد به درک تأثیر جهان معاصر بر افراد، گروه ها و جوامع و مداخله روانکاوانه در مسائل اجتماعی است.

مزایای اعضا را بخوانید چشم انداز ما را بخوانید

اجتماعات

IPA دارای شبکه ای از سازمان های مؤثر است و همچنین با همکاری تعدادی از موسسات مرتبط اما مستقل کار می کند.

کمیته

تقویت و تقویت احساس مشارکت اعضا در و متعلق به یک سازمان و جامعه بین المللی روانکاوان.

گروه های بین المللی جدید

هدف کلی استراتژیک این گروه گسترش حرفه ای در مناطق جغرافیایی فعلی و جدید است.

2025

انتخابات 2025 برای هیئت مدیره