رویدادهای کتاب IPA

کمیته انتشارات رویدادهای مختلف کتاب را در طول سال برگزار می کند. لیست پخش کامل را می توانید در اینجا در ما پیدا کنید کانال یوتیوب

1
1:27:17در حال پخش
 
 
 
2
3
4
5