کدهای اخلاقی جامعه

 


پزشک (لوک فیلدز، 1891) 


این ابتکار توسط هیئت تحریریه وب راه اندازی شده است تا انجمن های IPA بدون کد اخلاقی یا کمیته اخلاقی خود را تشویق به ایجاد آن کنند. هدف ما هر ماه انتشار کد اخلاقی یک جامعه IPA و افزایش آگاهی در مورد این موضوع مهم در جوامع است. از طرف کمیته اخلاق از رومولو پترینی، رئیس هیئت تحریریه، برای این فرصت برای همکاری با یکدیگر تشکر می کنم.  آلتامیراندو آندراده، رئیس کمیته اخلاقاروپا


انجمن روانکاوی بریتانیا
وب سایت: https://psychoanalysis.org.uk/
کد اخلاقی: 
https://psychoanalysis.org.uk/who-we-are/ethics-and-professional-standards


DPV - Deutsche Psychoanalytische Vereinigung:
وب سایت:
https://www.dpv-psa.de
کد اخلاقی:
https://www.dpv-psa.de/ueber-uns/ethikkommission/


DPG - Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft
وب سایت:
https://dpg-psa.de
کد اخلاقی:
https://dpg-psa.de/ethikleitlinien.html


انجمن روانکاوی پاریس
جامعه روانکاوی پاریس (SPP)
وب سایت: https://www.spp.asso.fr/la-spp/mission/
کد اخلاقی: https://www.spp.asso.fr/la-spp/code-dethique/


انجمن روانکاوی ایتالیایی 
La Società Psicoanalitica Italiana (SPI)
وب سایت: www.spiweb.it
کد اخلاق انگلیسی  | ایتالیایی  
آیین نامه های انضباطی انگلیسی  | ایتالیایی

انجمن روانکاوی ایتالیا
Associazione Italiana di Psicoanalisi (AIPsi.)
وب سایت: http://www.aipsi.it
کد اخلاقی: www.aipsi.it/www2/pagine/codice_etico.pdf


آمریکای لاتین


انجمن روانکاوی ریو دوژانیرو
  (Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro) (SPRJ Rio1)
وب سایت: http://sprj.org.br/site/
کد اخلاق - PDF


انجمن روانکاوی پورتو آلگر (Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre) (SPPA)
وب سایت: https://sppa.org.br
کد اخلاق - PDF


مرکز مطالعات روانکاوی پاناما (Asociación Panameña De Psicoanálisis)
وب سایت: http://www.apapsi.org
کد اخلاق - PDF


انجمن روانکاوی Pelotas (Sociedade Psicanalítica de Pelotas) (SPP)
وب سایت: http://sppel.com.br
کد اخلاق - PDF آمریکای شمالی


انجمن روانکاوی کانادا
وب سایت: http://www.en.psychoanalysis.ca/
کد اخلاقی: http://www.en.psychoanalysis.ca/about-cps/ethics/